కవిత్వం

తెలంగాణ అస్తిత్వపు నిషానీలు

ఆగస్ట్ 2016

డ నిత్తెం యుద్ధమే…
తకరార్ బెట్టుడే దెల్వనోల్లు
కయ్యానికి సై అన్న సైనికులైన్రు !

గావురాల ప్రేమలు
గంజికి ఏడుత్తాంటె
ఖాయిసుపడ్డ మన్సులు
నెగట్ల ప్యాలాలై ఏగుతాంటె
ఉప్పిడి ఉపాసం బతుకులు
నూరుగాని రాయి మీద కక్కుబెడ్తాంటె
దెశమంతులమని …
కట్టమీదగూసోని
ఎంటికెలీరబోసుకుని
పబ్బతిబట్టినమని.. ఈరేషమేత్తాంటరు

లగుదొర్కితె లగ్గమేనని
ఉట్టిమీద ఊరేగుడేనని
ఊరంత సాటింపేషి
అరుగుమీద కూసోని ఆరిందెనని
మూడు ముచ్చట్లకు ముప్ఫై యాటలు నర్కి
మూలకున్న కుండ
ముచ్చెమటలుబోత్తాంటె
ముక్కుమీద ఏలేసుకుంటరు

సోడు నూకలు లేకున్నా
నిండుకున్న గుమ్మి మీద
ఊరబిశికెను ఆలనియ్యనని
కత్తికి కంకణంగట్టి పెద్దిర్కమంటరు

ఎంత తూర్పారబట్టినా
తాలుగింజలేనని ఎరుకైనా
కల్లంల కాంటబెట్టిచ్చి
అప్పులోని చెప్పుకింద
సుట్టబట్టబెట్టి
న్యాలసూపులేసుకుని
దూలానికి దోతిగట్టి
మిడిగుడ్లేసుకుని
మిట్రమిట్రజూసుకుంట ఉయ్యాలూగితె
బారసాలైనంక…
బంతిలగూసుండబెడ్తరు

చింతచిగురు రుశిమర్గిన నాల్కెలతో
గంజిలో తొక్కును నంజుకతినేటోల్లు
నపరింత పంచుకునుడే తెల్శినోల్లు
ఆరుద్ర పురుగంత మెత్తని మనసున్నోల్లు
పురాగ ఇసిరెలు లేని గుడిసె గుండెలు
కమస్కం నాజాతి మూలవాసులు
తల్లడమల్లడై గిడ్సబారిన బత్కులమీద
పొగిలి పొగిలి ఏడ్సుకుంట ఆగమైనోల్లు
గిప్పుడు…
తౌటంబెట్టుకుని
మూలాల్లోకి తవ్విపోసుకుంట
పతారలేని బత్కుల్ని
అతారగా ఎక్కుపెట్టిన
తెలంగాణ అస్తిత్వపు నిషానీలైన్రు!