‘ స్వాతీ శ్రీపాద ’ రచనలు

ఇహ ఇంతే

15-మార్చి-2013


గాలి రెక్కల మీద వెన్నెల పరచుకుంటూ
ప్రవహించే స్వప్న సీమ
తేలిపోతున్న మబ్బు తునకలను తీగలు తీగలుగా
సాగదీసి
ఊపిరి వీవనతో మణిప్రవాళం పలికించే మనసు
పండి ఎండిన దూది మొగ్గల్లా ఒక్క అదాటున పేలి
ఏ తీరాలకో విసిరేసినట్టున్న చెల్లా చెదరయే విహ్వాలత్వం

దిగులుపడి మునగదీసుకున్న గడ్డకట్టిన నది
మౌనం మంచుముక్కైన నా అస్తిత్వం పైన
ఇవన్నీ ఒకే మారు దాడికి దిగేవేళ
నులి వెచ్చని పరామర్శ తొలకరింపు లో కరిగి కరిగి
కనురెప్పల వెనక అతలాకుతలమవుతూ

చెలియలి కట్టదాటని కడలిని
ముని వేళ్ళతో పెదవులపై అద్దుకు

పూర్తిగా »