సెలవు

వాకిలికి ఈ నెల నుండి విరామం ప్రకటిస్తున్నాం. మీ అందరి సహకారం వల్లనే ఈ ఐదేళ్ళలో వాకిలి ఒక నమ్మకమైన రచయితల బృందాన్ని, వైవిధ్యాన్ని ఆదరించే ఒక మంచి పాఠక బృందాన్ని ఏర్పరచుకోగలిగింది. వాకిలిని కొనసాగించలేకపోతున్నామే అన్న దిగులైతే చాలా ఉంది కానీ మళ్ళీ ఎప్పటికైనా ఈ వాకిట్లోకి తిరిగిరాకపోతామా అన్న నమ్మకం కూడా లేకపోలేదు. పత్రికలో ఇప్పటివరకు ప్రచురించబడిన రచనలు ఇక్కడే పదిలంగా అందరికి అందుబాటులో ఉంటాయి.

వాకిలిని ఆదరించిన మీకందరికీ ధన్యవాదాలతో…

సెలవు.

వాకిలి సంపాదక బృందం


పూర్తిగా »