లోచూపు

జీవితం లోతుల్ని వెతికి చూపించే శీర్షిక- ఈ తరానికి నౌడూరి మూర్తి గారి కానుక.

లోచూపుతోనే… (రెండవ భాగం)

ఫిబ్రవరి 2013


లోచూపుతోనే… (రెండవ భాగం)

తనని సమీపించబోయే మృత్యువుగురించి హ్యూం ఎప్పుడూ సరదాగా మాటాడినప్పటికీ, ఆ హుందాతనాన్ని పదిమందిముందూ ప్రదర్శించడానికి ఎప్పుడూ ప్రయత్నించలేదు. సంభాషణ సహజంగా ఆ విషయం వైపు మళ్ళితే తప్ప తనంత తాను ఆ ప్రస్తావన తీసుకు వచ్చేవాడు కాదు; అప్పుడుకూడా ఆ విషయం గురించి ఎంతసేపు మాటాడాలో అంతసేపే తప్ప అంతకుమించి కొనసాగించేవాడు కాదు; అయితే ఆ విషయం తరుచూ ప్రస్తావనలోకి వస్తుండేది, కారణం, అతన్ని చూడడానికి వచ్చిన మిత్రులు ఆయన ఆరోగ్యపరిస్థితి గురించి సహజంగానే అడిగే వాళ్ళు. నేను పైనప్రస్తావించిన సంభాషణ ఆగష్టు ఎనిమిదవ తేదీన మా ఇద్దరి మధ్యా జరిగింది; ఆ తర్వాత మరొక్క సారే మాటాడగలిగేను. అతను ఎంతగా నీరసించిపోయాడంటే, అతని ఆత్మీయమిత్రుల…
పూర్తిగా »

లోచూపుతోనే… (మొదటి భాగం)

లోచూపుతోనే… (మొదటి భాగం)

(వయసు పెరుగుతున్నకొద్దీ మనం స్పష్టంగా దర్శించగలిగేది లోచూపుతోనే…)

“To philosophize is no other thing than for a man to prepare himself for death” …Cicero.

“That is the reason why study and contemplation does in some sort withdraw our soul from us, and severally employs it from the body which is a kind of apprenticeship and resemblance of death”… Montaigne.

 

 

(నౌడూరి మూర్తి)

18వ శతాబ్దంలో స్కాట్లండులో తాత్త్విక చింతన, శాస్త్రీయ ఆవిష్కారాలతో ఒక కొత్తశకానికి తెరలేచింది. గ్లాస్గో, ఎడింబరో, ఏబర్డీన్ వంటి…
పూర్తిగా »