ఈ వారం కవిత

తెరిచిన తలుపులు

13-డిసెంబర్-2013


తెరిచిన తలుపులు

ప్రపంచం తలుపులన్నీ తెరిచే ఉన్నాయి
నువ్వు కొన్ని తెరిచుంటావు
నేను కొన్ని తెరిచాను
మనిద్దరం కలిసి ఎన్ని తెరిచామో
తతిమావి ఎవరెవరు తెరిచారో

పూర్తిగా »