క్రీనీడ

ప్రోషిత భర్తృక

ప్రోషిత భర్తృక

పరదేశంబున కేగు భర్తృకరమున్ బట్టన్ ప్రయత్నంబుతో
పరుగుల్వెట్టుచు పొంగెనుప్పెనగ హృద్వారాశి, తా జ్ఞాపకా
ల రుచుల్ దాచుకొనన్ ప్రయాస, మదిలో రాగంబు దోగాడగన్
తరమా! ప్రోషితభర్తృకావిరహ మోదార్పన్ నిశారంభమున్!
పూర్తిగా »

Arriving Deluge

డిసెంబర్ 2016


Arriving Deluge

Boating silently
and leaving behind no ripples
in the reflecting water
that is parched for blue,
I abandon myself to the sky.

పూర్తిగా »

Broken

నవంబర్ 2016


Broken

Hearts
Souls
Smiles

and above all
People
Everything seems broken … yet clear
Broken .. yet pristine.

Hidden from the normal, symmetrical, indifferent eye
The beauty of this world is visible
only to a broken soul
The song of the soul is carefully preserved in the tiny fragments,
each possessing a life of its own.

A broken soul doesn’t always need … mending.


పూర్తిగా »

Brick by Brick

అక్టోబర్ 2016


Brick by Brick

Truth is just a synonym
for its opposite...
Trust,
The thesaurus equivalent
of betrayal.
The final handshake was
the final brick
in the wall,
cemented with past hurts
Foundations running down
till the first memory
of ours shared.
పూర్తిగా »

I smile and walk away

సెప్టెంబర్ 2016


I smile and walk away

White fluffy marsh-mallows move away
leading my blurred vision to reality;
My thoughts race with words and go beyond.
I search for the sun, whom I can feel but can’t see
Trees dance gracefully, wearing an attire too heavy for them to carry.
They seem to be waving to me to draw back my diverted attention.

How lovely is it to see nothing else
but the most marvelous…
పూర్తిగా »

The GRASS BLADE

నవంబర్ 2015


The GRASS BLADE

Soaking in the dew, the night went by
You sang for me, sitting closeby
The stars were gazing, I see them fall,
scattered and spread, big and small..

Slowly…it dawned on me..
No sound of your song, only cracking autumn leaves,
Parching Dew…Seeping Soul..

The Grass Blade pierced through me..
Scattered around are Splinters of my winter dream.


పూర్తిగా »

Soul pour

అక్టోబర్ 2015


Soul pour


When you hear the skies rumbles,
When a sweet fragrance fills the winds

Step out..

Raise your chin, feel your breath
sum the clouds and sway the ninenth,
Silver liquid drops into your moistened eyes
will wash away downpours of the last night

the morning later,
meet your wandering soul
drenched, quenched and settled,
as glass pearls on…
పూర్తిగా »

Visage

సెప్టెంబర్ 2015


Visage

When dreams, desires,fears and beliefs
echo in dreadful silence of darkest nights

When the reflection of mirror
remains the only identity of existence

When a frail will to win you
Is ruined by your defeats

పూర్తిగా »

Why?

ఆగస్ట్ 2015


Why?

Why tear the cloudy eye ,
why stitch the sealed wound…
Why regret the regrets,
why speak the forbidden…
why lock the ruins,
why set this pursuit…
why anchor the drowned hopes
why claim the lost shores…

Tell me..
O my soul…
You are the Culprit.
Why you, my Savior too?


పూర్తిగా »

A Passage

జూలై 2015


A Passage

I brought the fragrance you left behind, I Wrapped around your unfinished song. I missed you again. Did you really come by? We would meet some day, I truly know. And before you say, its time for goodbye, We shall smear the air with pearls like snow Unwrapped in each other, we shall finish the song We shall freeze the echoes and frame the moment. We shall walk this passage, hand in hand.
పూర్తిగా »