ఉత్తరం

From ఇస్మాయిల్ to ఆర్.యస్. సుదర్శనం

డిసెంబర్ 2014


From ఇస్మాయిల్ to ఆర్.యస్. సుదర్శనం

'అనుభూతి కవిత్వ'మనే వ్యాసం ఆధునిక కవిత్వానికి సూక్ష్మ విశ్లేషణ చాలా సమర్ధంగా చేసింది. చాలా కొత్త విశేషాలు తెలిసాయి 'అనుభూతి కవితగా గుర్తు పట్టడానికి ప్రధానమైన లక్షణం కవిత చదివిన తర్వాత మిగిలేది ఒక సందేశం, ఒక భావనం, ఒక దృక్పధం కాకుండా కేవలం అనిర్ధిష్టమైన అనుభూతి కావాలి' అని మీరన్నారు . ఇది R H Blaith హైకూ కి ఇచ్చిన నిర్వచనంతో సమం గా వుంది:
పూర్తిగా »