నుడి

నుడి-15 & నుడి-14 ఫలితాలు

జనవరి 2017


నుడి-15 & నుడి-14 ఫలితాలు

ఈ సారి ‘నుడి’ని ముగ్గురు ఆల్ కరెక్ట్ గా పూరించారు. వారు
1. రవిచంద్ర ఇనగంటి
2. వి. దీప్తి
3. కామేశ్వర రావు

విజేతలకు అభినందనలు.
పూర్తిగా »

నుడి-14 (డిసెంబర్ 2016) & నుడి-13 (నవంబర్ 2016) ఫలితాలు

డిసెంబర్ 2016


నుడి-14 (డిసెంబర్ 2016) & నుడి-13 (నవంబర్ 2016) ఫలితాలు

నుడి-13 ని ఆల్ కరెక్ట్ గా పూరించి విజేతలుగా నిలిచినవారు ముగ్గురు. వారు కామేశ్వర రావు, వి. దీప్తి, శుభ. విజేతలకు అభినందనలు.
పూర్తిగా »

నుడి-13 (నవంబర్ 2016) & నుడి-12 (అక్టోబర్ 2016) ఫలితాలు

నవంబర్ 2016


నుడి-13 (నవంబర్ 2016) & నుడి-12 (అక్టోబర్ 2016) ఫలితాలు

ఈసారి ఎక్కువ మంది 15 నిలువు, 28 నిలువు, 37 అడ్డం దగ్గర తడబడ్డారు.
ఆల్ కరెక్ట్ గా పూరించినవారు:
1. దేవరకొండ

ఒక తప్పుతో పూరించినవారు:
1. రవిచంద్ర ఇనగంటి
2. కామేశ్వర రావు
పూర్తిగా »

నుడి-12 (అక్టోబర్ 2016) & నుడి-11 (సెప్టెంబర్ 2016) ఫలితాలు

అక్టోబర్ 2016


నుడి-12 (అక్టోబర్ 2016) & నుడి-11 (సెప్టెంబర్ 2016) ఫలితాలు

విజేతలు:
1. రవిచంద్ర ఇనగంటి,
2. వి. దీప్తి,
3. కామేశ్వర రావు,
4. మాడిశెట్టి రామారావు,
5. జి. వి. శ్రీనివాసులు,
6. పి. వి. ఎస్. కార్తీక్ చంద్ర,
7. నేత్ర చైతన్య,
8. పి. సి. రాములు,
9. రవిచంద్ర పి.,
10.దేవరకొండ,
11.కె. రామేశ్వర్.

పూర్తిగా »

నుడి-11 (సెప్టెంబర్ 2016) & నుడి-10 (ఆగస్ట్ 2016) ఫలితాలు

సెప్టెంబర్ 2016


నుడి-11 (సెప్టెంబర్ 2016) & నుడి-10 (ఆగస్ట్ 2016) ఫలితాలు

ఈసారి నుడిని ఆల్ కరెక్ట్ గా పూరించి విజేతలుగా నిలిచినవారు ఏడుగురు. వారు:
1. మాడిశెట్టి రామారావు
2. పి.వి.ఎస్. కార్తీక్ చంద్ర
3. జి.వి. శ్రీనివాసులు
4. నేత్ర చైతన్య
5. పి. రవిచంద్ర
6. పి.సి. రాములు
7. కె. రామేశ్వర్.

పూర్తిగా »

నుడి-10 (ఆగస్ట్ 2016) & నుడి-9 (జూలై 2016) ఫలితాలు

ఆగస్ట్ 2016


నుడి-10 (ఆగస్ట్ 2016) & నుడి-9 (జూలై 2016) ఫలితాలు

పాఠకులకు నమస్కారం.
ఈసారి నుడిని ఆల్ కరెక్ట్ గా నింపిన వారు
1. రవిచంద్ర ఇనగంటి.

విజేతకు అభినందనలు.
పూర్తిగా »

నుడి-9 (జూలై 2016) & నుడి-8 (జూన్ 2016) ఫలితాలు

జూలై 2016


నుడి-9 (జూలై 2016) & నుడి-8 (జూన్ 2016) ఫలితాలు

పాఠకులకు నమస్కారం. వాకిలి జూన్ నుడిని ఒక్కరు కూడా ఆల్ కరెక్ట్ గా పూరించలేదు.
ఒక తప్పుతో పూరించిన వారు:
1. కామేశ్వర రావు.

రెండు తప్పులతో నింపిన వారు:
1. సుజాత
2. మాడిశెట్టి రామారావు
3. రామ్మోహన్ రావు తుమ్మూరి
4. పి. సి. రాములు.
పూర్తిగా »

నుడి-8 (జూన్ 2016) & నుడి-7 (మే 2016) ఫలితాలు

జూన్ 2016


నుడి-8 (జూన్ 2016) & నుడి-7 (మే 2016) ఫలితాలు

ఈ సారి నుడిని పూర్తి కరెక్టుగా పూరించి విజేతలుగా నిలిచినవారు:
1. నేత్ర చైతన్య
2. సుజాత
3. రవి శ్రీతన్
4. రామ్మోహన్ రావు తుమ్మూరి
5. పి. సి. రాములు
6. కామేశ్వర రావు.

పూర్తిగా »

నుడి-7 (మే 2016) & నుడి-6 (ఏప్రిల్ 2016) ఫలితాలు

మే 2016


నుడి-7 (మే 2016) & నుడి-6 (ఏప్రిల్ 2016) ఫలితాలు

పాఠకులకు నమస్కారం.
ఈసారి నుడిని ఆల్ కరెక్ట్ గా పూరించి విజేతగా నిలిచినవారు రవిచంద్ర ఇనగంటి.
ఇందులో పాల్గొన్న పాఠకులందరికీ కృతజ్ఞతలు. విజేతకు అభినందనలు. కొందరు కొత్తవారు పాల్గొన్నందుకు సంతోషం కలిగింది.
పూర్తిగా »

నుడి-6 (ఏప్రిల్ 2016) & నుడి – 5 (మార్చి 2016) ఫలితాలు

ఏప్రిల్ 2016


నుడి-6 (ఏప్రిల్ 2016) & నుడి – 5 (మార్చి 2016) ఫలితాలు

నుడి – 5 (మార్చి, 2016) ఫలితాలు:
ఈసారి నుడిని ఒక్కరు కూడా ఆల్ కరెక్ట్ గా పూరించలేదు.
ఒక తప్పుతో పూరించినవారు:
1. తుమ్మూరి రామ్మోహన్ రావు
2. కామేశ్వర రావు
3. రాధిక
పూర్తిగా »