మీకు తెలుసా?

మీకు తెలుసా?

ఈ శీర్షికలో ముఖ్యంగా తెలుగు సాహిత్యానికి, అప్పుడప్పుడు ఇతర భాషల, ఇతర దేశాల సాహిత్యానికి సంబంధించిన ప్రశ్నలు ఉంటాయి. మీ సమాధానాల్ని ఈమెయిలు (vaakili.editor@gmail.com) ద్వారా తెలియజేయండి. సరైన సమాధానాలను తరువాతి సంచికలో తెలియజేస్తాము.

***

ఈ నెల ప్రశ్నలు

1. శత్రువు, హృదయం అనే రెండు కథలు ఉన్న ఒక కథల పుస్తకం పేరు?. (ఈ పుస్తకం 2013 లో ప్రచురించబడింది. పుస్తకం పేరులో ఒక జంతువుంది.)
(క్లూ: పాండవులెంతమందీ అనడిగితే నలుగురే అంటారు ఈ రచయిత.)

2. “మట్టిపెళ్ళలు ఎప్పటికప్పుడు విరిగిపడుతున్నాయి,
పంకం పొగలాగా నీళ్లల్లో సుళ్ళు తిరుగుతున్నది
గట్టు నిలదొక్కుకోడానికి కొద్దిసేపు పడుతుంది

పూర్తిగా »