దీపాలు పెట్టే వేళ

నిలబెడుతూన్న గోడ

నిలబెడుతూన్న గోడ

విడిగా ఉండటం సౌకర్యమో ఏకాకితనమో -
గోడ లు కావాలో వద్దో – ఎల్లప్పుడూనో అప్పుడప్పుడూనో,
ఎవరట ఇదమిద్ధమనగలది!

దేశ కాల దేహ పాత్ర ధర్మాలు ప్రతిదానికీ వర్తిస్తాయన్నమాట అలా ఉంచితే, ఘనీభవించిన సమయ సందర్భాలలో కవి చేసిన చింతన ఈ పద్యం.

ఎప్పట్లాగే, ప్రశ్నలు. కొన్నేసి మటుకే జవాబులు. రెంటికీ అవతల పనిచేసేసహజ స్ఫురణ, లీలగా చదువరికి అందనిస్తూ. దాన్ని తెలుసుకోకపోతేనూ , తెలుసుకోదలచకపోతేనూ కూడా ఏమీ ఇబ్బంది లేదు – అలాగ సమాధానపడే పరిస్థితినీ ఆవైపున కల్పించి అట్టేపెడతారు.

తానే చెప్పుకున్న mischief అది.

Robert Frost పద్యాలలో చాలా – ఇటువంటి ‘గాథ’ లు. మరొక విశేషణం తట్టదు…
పూర్తిగా »

దివ్యాలోకనం

దివ్యాలోకనం

ప్రతీదీ పక్కదానితో సంధానమైన జాలం ఇదంతా అన్న స్పృహ రావటం , విశ్వపు లయకి వీలైనంత దగ్గరగా వెళ్ళగలగటం - స్తిమితం. మెలకువలోంచి నిద్రలోకి జారే ఆ కాసిని క్షణాలలో గొప్పగా సేదదీరుతామని శాస్త్రజ్ఞులు అంటారు.అక్కడొకింత నిలవగలగటం ముక్తులయేందుకు మొదలని తత్వజ్ఞులు. ఏమాలోచిస్తాము అప్పుడు? ఏవేవో. కలిసిపోయి. అర్థం లేదనిపించేవి. అర్థాలు తెలుసుకోవటం మొదలుపెట్టటం తేలిక, మర్చిపోవటం దాదాపు అసాధ్యం. మొత్తాన్నీ ఒక్క కొనసాగే స్రవంతి గా చూడగలగటం జ్ఞానపు ఒక నిర్వచనం.
పూర్తిగా »