కరచాలనం

అవార్డులు ప్రతిభకి కొలమానాలు కావు నిజమే…కాని, మనలో ఒకరు ఒక అవార్డు గెల్చుకున్నప్పుడు మనసంతా వసంతమే! అలాంటి వసంతాలు తెచ్చే రచయితలతో కరచాలనం.

నన్ను మళ్ళీ నాతో కలిపింది కవిత్వమే!

జనవరి 2013


నన్ను మళ్ళీ నాతో కలిపింది కవిత్వమే!

చిన్నప్పటి నుండి నాకు సాహిత్యం చదవడం అంటే ఎంతో ఇష్టం. అయితే ఆ రోజుల్లో మా ఊళ్ళో పుస్తకాలు అంత సుళువుగా దొరికేవి కావు. ఊళ్లోకి ఓ పుస్తకం వచ్చిందంటే ఆ పుస్తకం మీద ఎంతో మంది కళ్ళు ఉండేవి. ఆ పుస్తకం ఎలాంటిదైనా, ఎవ్వరిదైనా పర్వాలేదు బతిమాలి అడిగి తెచ్చుకుని చదివే వరకు మనసంతా దానిమీదే వుండేది. నవల, వీక్లీ, న్యూస్ పేపర్ లేదా ఎంత పెద్ద సంస్కృత గ్రంధం అయినా సరే, చదివి తీరాల్సిందే. ఆఖరికి కొట్టువాడు మిరపకాయ బజ్జీలకు కట్టిచ్చే చిన్న పేపర్ ముక్కను కూడా చదవకుండా వదలకపోయేది. మా బాపుకు పుస్తకాలంటే మహా ఇష్టం. బాపు ప్రోత్సాహం వల్లనే మాకు…
పూర్తిగా »