కవిత్వం

చిలీ కవి ‘నికనర్ పారా’ రెండు కవితలు

ఫిబ్రవరి 2018


శవపేటికలూ, అస్థి కలశాలూ అమ్ముకునే వ్యాపారా?
దేనిపైనా నమ్మకంలేని మతబోధకుడా?
తనపై తాను అనుమానపడే సైన్యాధికారా?
జరామరణాలను కూడా తమాషాగా…
పూర్తిగా »

జ్ఞాపకాలపిట్ట

ఫిబ్రవరి 2018


దారేదైనా గానీ
అడుగులేవైనా గానీ
చేదువో తీపివో
కళ్ళ సముద్రాలనుంచో
చెంపల మైదానాలపైనుంచో
వెచ్చగా ఉప్పగా జారుతున్నవో
మెత్తని చేతివేళ్ళ…
పూర్తిగా »

ఈసారి నువ్వొస్తే

ఫిబ్రవరి 2018


వచ్చేయకూడదా
చెప్పా పెట్టకుండా అయినా
అమావాస్య నాడైతే ఏం?
నా కన్నుల వెలుతురు చాలదూ నీకూ…
పూర్తిగా »

సందిగ్ధం

ఫిబ్రవరి 2018


మెత్తని మబ్బుల్లో చిక్కబడిన వాన
సుడులు తిరుగుతూనే ఉంది
దాపెట్టిన పరిమళాన్ని మోస్తూ
నిశ్శబ్దం
పరిసరమంతటా పరచుకుంటోంది
వీచేగాలికి రాలిపోక

పూర్తిగా »

గడిచిపోని ఈ క్షణం

ఏమీ చెప్పకుండానే వదిలి వెళ్ళిపోతుంది
చేయిపట్టుకు నడుస్తున్న స్నేహం
కోల్పోయిన ప్రతిసారి కనిపిస్తుంది
చీలిపోయి వెళ్తున్న…
పూర్తిగా »

నిన్నటి వెన్నెల

ఫిబ్రవరి 2018


సరిగ్గా గుర్తులేదు
తారీఖూ, కనీసం దాని చేలాంచలాన్ని పట్టుకు వ్రేలాడిన గుర్తేదీ కూడా
ఎంత ఆలోచించినా గుర్తురాదు


పూర్తిగా »

అనుభవం

ఫిబ్రవరి 2018


నన్ను మోసం చేసిన వాడు
నా వెనకే ఉన్నాడు.
నేను మోసం చేయబోయేవాడు
నా పక్కనే…
పూర్తిగా »

వదిలేయాల్సి వచ్చిన ఇల్లు

ఫిబ్రవరి 2018


ఆ రోజు పొగ మబ్బులు ఆవరించిన తొలివేకువ ఝామున
పచ్చిక బయళ్ల పైన గడ్డి చామంతులు, లిల్లీ పూలు దిగులుగా…
పూర్తిగా »

మాటా, నీడా, దీపమూ…

ఫిబ్రవరి 2018


వినగలిగితే
నిశ్శబ్దం చీకటి గదిలోనలుపు పాటగా మారి
తనను డాల్బీ సౌండులో పాడుకుంటుంటుంది
చెవులు రిక్కించి…
పూర్తిగా »

ఆనర్ లూసర్స్

ఫిబ్రవరి 2018


నన్నొక ప్రతిభామూర్తిగా చిత్రించడానికి
అంతా సిద్ధం అయిన తరుణంలో
నేను కప్పెట్టిన అజ్ఞానం మాటల రూపంలో
నోటంటే ఉండి…
పూర్తిగా »