కవిత్వం

పునరపి

సెప్టెంబర్ 2016

నువ్వొస్తున్నావట

ఔను, పాత ఉక్రోషాలన్నీ మర్చేపోయిందీ మనసు
వచ్చేస్తున్నావ్, నాకు తెలుసు.
వేల మైళ్ల దూరాన్ని మనో వేగంతో ముందే దాటేస్తావ్,
ఇంతలోనే నడి ప్రయాణపు పలకరింపువవుతావు.
ఒట్ఠి పిచ్చివాడివి!
సమాంతరంగా నీతో ప్రయాణం చేస్తూనే ఉన్నానన్న వాస్తవం మరిచేపోతావ్
ఓహ్, నిజంగా వచ్చావ్.
అదే మబ్బుపట్టిన సాయంకాలం, అదే ఎదురుచూపుల వాకిలి
ఆ కాసిని మెట్లూ అధిగమించలేని అలసట నీ అడుగుల్లో
నీ ముఖంలో ఒక దైన్యం
మాటల దొంతరలు పేర్చని ఓ నిశ్శబ్దం
ఆ కళ్లల్లో ఏదో వెదకబోయి అర్థం కాక నిలబడ్డాను
ప్రకృతి వాయిద్యాలని శ్వాసించే నేను
నీ కబుర్ల కోసం నిలువెల్లా అశాంతినై పోయాను.
ఏం విన్నాను?
ఏమో, ఒక్క ముక్కా అర్థం కాలేదు.
కానీ …
పంచరంగుల కలలు కనే వయసులో
సప్త వర్ణ సంగమాన్ని దర్శించానంటున్నావ్
అప్పుడెప్పుడో సరదాగా వారణాశి చూడాలనుందన్న నన్ను
ఆ మహా శ్మశానాన్ని ఏం చూస్తావంటూ
ఎంతలా కోప్పడ్డావ్! జ్ఞాపకముందా?
పుష్కరం నాటి తొలి పలకరింపునీ
ఈ రోజే విచ్చిన తాజా సుగంధంలా దాచిపెట్టుకున్న నన్నేం చెయ్యమంటావ్?
నన్నూ, నా స్నేహాన్ని వదిలి ‘సెలవంటున్న నిన్నేం చెయ్యను, చెప్పు!
సూర్యాస్తమయాల్ని చూసి దుఃఖించే మనసు
ఊరుకుంటుందా?