కవిత్వం

పలు సందర్భాల్లో – ప్రేమ

డిసెంబర్ 2017

1

నీకో ముద్ద తినిపించి
దిష్టితీసి మొటికలు విరిచి
“తూ… తూ” అనిపించి
దోసిలి విసిరాను-
అవే
ఈ నక్షత్రాలన్నీ

2

నువ్వు నిద్రపోయాక
ఒళ్ళోంచి తలని దించుతుంటే
నీ వేళ్ళలో
చీరచెంగు చిక్కుకున్నట్టు
కల
ఇప్పుడేం చేస్తున్నావ్?
దిండుమీద కాలేసుకుని
నిద్రపోతున్నావా?

3

ఈ రోడ్డు దాటుతున్నప్పుడే కదా;
“రేపెట్లా” అని
మనం గొడవపడింది?
మళ్లీ జాగ్రత్తగా చేతులు పట్టుకుని
రోడ్డు దాటింది

4

అటు కాకులేవీ ఇటు వాలలేదు
ఏ సమాచారం లేదు
షరతులేవీ నిలవలేదు
సరేలే
ఇదొకటీ చెప్పు
“బాగనే ఉన్నావా?”

5

అరల్లో కొత్త పుస్తకాలు
లెక్క తప్పకుండా తేదీలు
రాయడం కొత్తగా నేర్చుకుంటున్నా
ఇప్పుడేమని సంబోధించను?

6

ధ్యానంలో బుద్ధుడిబొమ్మ
ఆగిపోయిన గోడగడియారం
సగంనిద్రలో పిల్లిపిల్ల
ఇంట్లో ఏదోక మూల
నీ మాటొకటి
దొరికితే బాగుండు

7

మనకి పుట్టని పాప
అందర్లోకి అందగత్తె
అదిప్పుడు వెలిగిపోతోంది
పున్నమినాటి ఆకాశంలో!

8

నువ్వెలానూ తిరిగిరావుగా
అర్ధరాత్రి సముద్రం
తోడుకోసం పిలుస్తోంది
పోనీ-
వెళ్లిపోనా?