కవిత్వం

ఆనర్ లూసర్స్

ఫిబ్రవరి 2018

నేను ఎవరెవరో, ఎంతమందో!
అందరికీ ఎదురొడ్డి ఒక్కడిగా కుదురుకోవడం అసాధ్యం
వాళ్లంతా రంగురంగుల బురఖాల్లో దాంకుని
నిన్ననే వేరే నగరానికి తరలిపోయారు
గతాన్ని పోగులు పెడుతూ దూదేకుల సాయబొక్కడు మిగిలాడు

*

నన్నొక ప్రతిభామూర్తిగా చిత్రించడానికి
అంతా సిద్ధం అయిన తరుణంలో
నేను కప్పెట్టిన అజ్ఞానం మాటల రూపంలో
నోటంటే ఉండి నన్ను వెనకేసుకొస్తుంది

*

నది దాటించబోయినందుకే
నావని నట్టేట ముంచిన
ప్రతీకార జ్వాల మాత్రం
పుండులోంచి కారుతున్న పదో రసం