కవిత్వం

దిన పత్రిక

26-ఏప్రిల్-2013

ఇది రాత్రంతా నిద్ర పోదు

ఉదయాన్నే పేజీ పేజీకి
వేయించిన అప్పడాల్లాంటివి
వేపాకు పచ్చడిలాంటివి
సున్నుండల్లాంటివి
జీడి పాకంలాంటివి
వార్తలు పట్టుకొస్తుంది.

తెల్లారితే ఇది ఇక
నిద్రే పోతుంది

పేజీ పేజీకి
సాలె గూళ్ళే ఉంటాయి
సాలె గూళ్ళల్లో
చచ్చిన సాలీళ్ళు.