కవిత్వం

వేసవి…

10-మే-2013

ఉదయ పుష్పం
రేకులు విచ్చుకుంటూ
కిటికీలోకి తొంగి చూస్తుంది.
ఆకాశం పారేసుకున్న పాత ఉత్తరాలు
చెల్లా చెదురుగా కనిపిస్తాయ్
వాటిలోనే ముఖం పెట్టి
నా నిద్రని తుడుచుకుంటాను.

కాలం దాచేసుకున్న వాసనలేవో
వేసవి గాలితో చెయ్యికలిపి
ప్రేమగా పలకరిస్తాయేమో
లిప్తకాలం రెప్పలకింద
ఆ పాత నేను

అంతలోనే
అల్లరి బాలుడిలా సూర్యుడు
నారింజ చొక్కా విప్పి చెరువులో విసిరేసి
నింగివైపు పరుగుదీస్తాడు

బధ్ధకాన్నొదిలిన చెట్లకూ, చిలుకలకూ
గడియారపు మెటికల విరుపులకూ
ప్రేరణనిస్తూ
తత్వవేత్తలా ఆకాశం
గంభీరంగా మారిపోతుంది.