కవిత్వం

ప్రసవం

ఏప్రిల్ 2014

1
గర్భం దాల్చిన నిండు మేఘాలు
చినుకులను ప్రసవించడానికై ఉరుములు

2
ఆకాశం(లో)తో ప్రతి నిత్యం మబ్బుల అధరీకరణం ధరణిలో కూరుకుపోవడానికి

3
కొన్ని వెలుతురుల ప్రసరణ ఈనాడు మళ్ళా
పుడమిపై సంతృప్తిగా ఓ నిట్టూర్పు

4
చెట్ల కొమ్మల మధ్యగా జరుగుతున్న పిడుగుల ప్రక్షాళన వాటి మొదళ్ళను కుదించేస్తూ

5
కొన్ని చేతులు చాపిన ఆవరణం ప్రకృతి ఒడి
ఎన్నిమార్లు ఇంకిపోయాయో గుర్తుపట్టని పదార్థాలు

6
కణాలు
ప్రతి కణాలు
అంతమవుతూ మళ్ళీ ఆవిర్భావం.