కవిత్వం

ఇస్మాయిల్ కవితలు

డిసెంబర్ 2014


1. అనంతపురంలో వీధి కుళాయి

పొద్దు కూకే వేళ
కడవల నిండా చీకట్లతో
బిలబిల మంటూ
ఆడవాళ్లోస్తారు.

వెళ్ళేటప్పుడు
చీకట్లను ఒంపేసి,
కడవ నీళ్ళపై తేలే
సాయంత్రపు తునకలతో
తిరిగిపోతారు.

(సంకలనం: చిలకలు వాలిన చెట్టు)
 

2. నువు

నా కోసం పూర్తిగా
నగ్నవైనపుడు మాత్రమే
నా దానివి

బట్టలు కట్టుకున్నాక
ప్రపంచపు దానివి.

ఎప్పుడో ఒక నాడు
ప్రపంచాన్ని చింపి
పోగులు పెడతాను.

(సంకలనం: రాత్రి వచ్చిన రహస్యపు వాన)
 

3. గోడ

బైట ఉండాల్సినవేమిటో
లోన ఉండాల్సినవేమిటో
అన్నీ నాకు తెలుసు.

ఐతే,
ఈ కిటికీకి
ఇక్కడేం పని?

(సంకలనం: చిలకలు వాలిన చెట్టు)