కవిత్వం

మాటల్లేవు

మే 2015

నువ్వు తడిమి తడిమి వెళ్ళిపోయావు
రమ్మనడానికి నా వద్ద మాటల్లేవు

మాటలన్నీ ఆరిపోయాక
పెదాలు ప్రేమలేక ఎండిపోతాయి

***

ఇసుక దేహాన్ని
కూలకుండా హత్తుకోవడం కష్టం

మరిచిపోవడాలొద్దు
మారలేకపోవడమే ప్రేమించడం మరి

***

హేతువులేమీ అడుగకు
దాచుకునేటంత గొప్ప మాటలివ్వలేకే ఈ మౌనం

నిజాలను దాచుకుంది కనుకే
రాత్రి పెదవిప్పదు

***

నువ్వు నేను మాటలు
ఇవి మూడూ కలువవెప్పటికీ