‘ అంబటి సురేంద్రరాజు ’ రచనలు

ప్రవాస యాత్రారతి

ప్రవాస యాత్రారతి

మోహన్ రుషి కవితా సంపుటి 'జీరో డిగ్రీ' కోసం అంబటి సురేంద్రరాజు గారు రాసిన ముందుమాట:

"ఒక్క నిట్టూర్పు వోలిక
ఒక్క మౌనభాష్పకణమటు
ఒక గాఢవాంఛ పగిది"

-కృష్ణశాస్త్రి ('నా నివాసమ్ము...') - 'ప్రవాసము' / 'కృష్ణ పక్షము' నుంచి.
పూర్తిగా »