‘ అరాత్తు ’ రచనలు

‘అరాత్తు’ కవితలు

‘అరాత్తు’ కవితలు

ఒక కవిత చదివి
తలదించుకుని
పొగిలి పొగిలి
ఏడుస్తోంది
ఆమెకు దుఃఖం
ఎలాగూ అనివార్యం
ఈ రోజుకీకారణంగా
ఈ కవిత దొరికింది
పూర్తిగా »