‘ ఉదయకళ ’ రచనలు

అది నేనే ఇది నేనే

జనవరి 2014


స్థలకాలపు సాతత్యంలో
భూతభవిత సంధించే యీ
వర్తమాన మొక బిందువుగా

పూర్వమొక్క జన్ముండినదా?
ఉంటే నేనేమై పుట్టా?
మానవుడై జన్మించానా?
జంతువుగా జన్మించానా?
గాడిదనా? గానుగెద్దునా?
బాక్టీరియమై పుట్టానా?
లేకుంటే ఉండీ ఉండని
వైరస్సా, యీస్టుగనా?

ఆడదిగా పుట్టానా?
మగవాడిగ పుట్టానా?
ఏ దేశంలో పుట్టా నేను?
ఏ భాషను పలికా నేను?
ఏ దేవుని కొలిచా నేను?
ఏ మతమును ఆదరించినా?
రాజుగ నే పుట్టానా?
రాణిగ నే పెరిగానా?
పేదగనా, పెద్దగనా?
శుంఠగనా, కవిగానా?
ప్రశ్నలపై…
పూర్తిగా »