‘ ఉషాజ్యోతి బంధం ’ రచనలు

తన్మయి

డిసెంబర్ 2016


తన్మయి

జరిగింది నిజమే… కానీ కలంత అందంగా. కల నీకు మిగిల్చే అనుభూతి వాస్తవంలో అనుభవంలోకి వస్తే ఈ దివాస్వప్నాలు నీ ఆత్మని కోటి దీపాలతో వెలిగించి చూపుతాయి.

ఈ అనుభవంతో కలిగే స్పృహ అందులో వుండగానే తెలిసిపోవటం కల మెలకువలు కలగలసిపోయిన ఈ మన:స్థితి ఓ చెంప భయపెడుతుంది. అందాన్ని చూసి కంపించినట్టు, ఆనందం నిన్నుతాకినా అందుకోవడానికి భయం కలుగుతుంది ఒక్కో క్షణం.

నువ్వు సిద్ధంగా వుండాలి. అది నిన్ను వెతుక్కుంటూ వచ్చిన లిప్తల్లో ఏమరుపాటుగా వున్నావా ఎప్పటికీ ఇక అంతే!

నా హృదయం కంపించిపోయే క్షణాల్లో అతనన్నాడు- ఈ ఆనందాన్ని అందరూ handle చేయలేరు.
People are dreaded to hold…
పూర్తిగా »