‘ కల్పనా రెంటాల ’ రచనలు

హోమ్ రన్

ఫిబ్రవరి 2013


హోమ్ రన్

“ ఇవాళ గేమ్ వుంది తెలుసుగా. తొందరగా తయారవు. ఏం తింటావు?”

స్కూల్  నుంచి అప్పుడే వచ్చిన క్రిస్  కి గబ గబా చెప్పేస్తోంది సుచిత్ర.

“ ఐ నో.ఐ నో మామ్. “ గట్టిగా అరిచినట్లు తల్లి కి  చెప్పేసి గేమ్ కి రెడీ అయ్యేందుకు తన రూమ్ లోకి వెళ్లిపోయాడు.

ఆ గొంతు తో క్రిస్  మాట్లాడితే వీపు మీద ఒక్క దెబ్బ ఇవ్వాలనిపిస్తుంది సుచిత్ర కి. కానీ గేమ్ ముందు వాడి మూడ్,తన మూడ్ రెండు చెడగొట్టుకోవటం ఆమెకు ఇష్టం లేదు. ఇవాళైనా తాను అనుకున్నది జరిగితే బావుండు అనుకుంటూ గోడ మీద వున్న ఇష్ట దైవం…
పూర్తిగా »

అమ్మతో మాట్లాడని మాటలు!

 ఎవరైనా ఎప్పుడైనా అమ్మ తో మాట్లాడారా?

దివారాత్రుల నడుమ మూడో కన్నులా
నిరంతరం మెలకువ తో జీవించే అమ్మతో
ఎవరైనా ఎప్పుడైనా మాట్లాడారా?

అమ్మా! నువ్వంటే నాకిష్టమని చెప్పేలోగా
నేనంటే ఎంత ప్రాణమో
ఆమె తన ప్రేమ చూపించేది….

అంతే…ఇక నేను మాట్లాడనే లేదు….
నీకేమైనా సహాయం చేయాలా అని అడిగేలోగా
నా పనులన్నీ తనే చేసి పెట్టేసేది

అంతే…ఇక నేను మాట్లాడనే లేదు….

మొదటి సారి నేను ఇల్లొదిలి వెళ్ళేటప్పుడు
ఆమె కన్నీళ్ళ నది లో
వాళ్ళ అమ్మ రూపం కనిపించింది నాకు
నా పిచ్చి తల్లి వాళ్ళ అమ్మ కోసంపూర్తిగా »