‘ కార్తీక్ ముళ్ళపూడి ’ రచనలు

ఈ గోదావరి పద్యం నాదే, నాదే!

ఈ గోదావరి పద్యం నాదే, నాదే!

నది మీద పద్యం ఎవరికిష్టం వుండదనీ!

ప్రతి కవి ఎప్పుడో ఏదో ఒక నది చుట్టూ అందంగా అక్షరాల చేతులు వేసి ఏదో ఒకటి రాసే వుంటారు కదా! నది తీరాన్ని ప్రేయసి లేదా ప్రియుడి  చెంపల కన్నా అందంగా ముద్దాడే వుంటారు కదా! ఇస్మాయిల్ గారు గోదావరి మీద రాసిన ఈ పద్యాన్ని నేను ఎన్ని సార్లు ఇష్టంగా చదువుకున్నానో గుర్తే లేదు. ఆయనకెంతో ఇష్టమయిన ఈ గోదారిని నిజంగా నేను ఒక్క సారే చూశాను.  ఆ ఒక్క సారీ  పనిమాలా ఈ గోదావరి పద్యం తీసుకు వెళ్ళి ఒక స్నేహితురాలికి పైకే వినిపిస్తే కవిత్వమేమిటో తెలియని ఆ స్నేహితురాలు ఎంత ముచ్చటపడిందో చెప్పలేను.


పూర్తిగా »

ఆ పసి కేరింతలో

సర్లేపొన్లేమ్మని అనుకునే క్షణమే వుందనుకో
ఆ క్షణంలోకి నువ్వు
ఎన్ని సార్లు మునకలు
వెయ్యగలవో తెలిసే వుందనుకో

ప్రతి మునకలో నువ్వు
మొదటి స్నానం చేసే పసికందువై ఇప్పుడే వచ్చావనుకో

***

ఆ క్షణాల తెలియని మూగతనమే కావాలి నాకు
అసలెవ్వరూ ఎవ్వరూ తెలీకుండా పోవాలి నాకు

ఇప్పుడే ఇక్కడే మళ్ళీ పుట్టాలి నీ పొత్తిళ్ళల్లో
నిన్నే ఒక్క నిన్నే నిన్ను హత్తుకు తిరగాలి
ఒక్క నీ చేతుల్లో ఒక్క నీ చూపుల్లో.

మూగనైపోతున్నా
మాటలన్నీ వదిలేసుకుంటున్నా


పూర్తిగా »