‘ కుట్టి రేవతి ’ రచనలు

కుట్టి రేవతి కవితలు

కుట్టి రేవతి కవితలు

ఆకాశంలో వేలాడే మేఘాలు
అంతరమధ్యన ఊగుతుండగా
రాయడానికి కూర్చుంటాను
కిటికీ తలుపులను గాలి తడుతుండగా
అది తీసే ముందు
కాగితాలను సర్దుకుంటాను
పూర్తిగా »