‘ కె.ఎన్.వి.ఎం.వర్మ ’ రచనలు

సహజ జీవనం

సదువు సంధ్యల నుంచి
కాలీ దొరికినప్పుడల్లా
పారాగాన్ చెప్పులు ఇంటిదగ్గరే వదిలేసి
పొలం గట్ల నడిచినంతసేపూ
నన్నెవరో స్పర్శిస్తున్నట్టే ఉండేది

కొబ్బరి తాడి చెట్ల తలల మీదనుంచి
నేరేడు బాదం చెట్ల గుబురులోంచి
మావిడి తోటంతా చుట్టోచ్చి కూడా
సజీవంగానే సహజంగానే పలకరిస్తుండేది పైరుగాలి

కీటకాలని లార్వాలని చంపడంకోసం
నాటిన బంతిపూల మొక్కలు
పెంచిన ఆముదం చెట్లు
స్వచ్చంగానే సహజంగానే ప్రవర్తిస్తుండేవి

ఒకపక్క పొలంలో మేస్తున్న గేదెలు
మరోపక్క ధాన్యం రాశి పట్టడం చూస్తుంటే
తాతయ్యని చూస్తునట్టే ఉంది
ఈయన వ్యవసాయం చేసినంత కాలం
చిన్ని…
పూర్తిగా »