‘ జయదేవ్ మెట్టుపల్లి ’ రచనలు

దారి తప్పాం

తన తల్లి లోనే అమృత వర్షిణి ని మమతల కోవెలను అనురాగాల ఆలయాన్ని చూసి పక్కింటి అమ్మలో అవేవి చూడలేని ద్రుతరాష్ట్ర సంతతి మనది కాలేజీల్లో చిలిపి పనులేవైనా చేశావా? అమ్మాయిల వెంట పడలేదా? అయితే నీలో లోపం ఏంటి? అని అడిగే కుసంస్కారుల మీడియా మనది కళ్ళు మూసుకున్నాం శరీరం కాలుతుంది దారితప్పాం, తప్పించాం ఫస్ట్ఎయిడ్ కాదు అత్యవసర చికిత్స అవసరమిపుడు
పూర్తిగా »