‘ జెరీ పింటో ’ రచనలు

ప్రార్థన

ఓ దీర్ఘ వర్ణనాధీశ్వరా
నేనెక్కడ మొదలెట్టాలో తెలియ జెయ్యి
నేను చెప్ప వలసినంత చెప్పాక
ఆపేలా చెయ్యి
అతిగా శబ్దించే నా కంఠస్వరాన్నీ
కీచుమనే నా గుసగుసల్నీ
క్రమబద్ధం చెయ్
తామసం నిండిన
ఆ దీర్ఘమైన పగటి వేళల్లో
నాకు పదాలను ప్రసాదించు
పోగొట్టుకున్న భూఖండాలను
నా నాలుక మీద పొందేందుకు
అనూహ్యానంద సంఘటనల తాలూకు
అనుగ్రహాన్ని అనుమతించు
నాకు నిశ్శబ్దం తాలూకు ప్రజ్ఞనిచ్చి
స్వేచ్ఛగా తేలిపోయేలా చెయ్ నన్ను

తెలుగు అనువాదం: ఎలనాగ
(జెరీ పింటో భారతీయ ఆంగ్లభాషా కవి. మీడియా…
పూర్తిగా »