‘ డొరోతీ పార్కర్ ’ రచనలు

ఒక ఫోన్ కాల్ – డొరోతీ పార్కర్

ఒక ఫోన్ కాల్ – డొరోతీ పార్కర్


దేవుడా దేవుడా, అతను నాకు ఫోన్ చేస్తే బాగుండు. పోనీ నేనే చేస్తే? నిజంగా ఇంకెప్పుడూ నిన్నేం కోరుకోను, నిజ్జం. భగవంతుడా…ఇదంత పెద్ద కోరిక కూడా కాదు, నీకిది చాలా చిన్నది. చాలా చాలా చిన్నది. దేవుడా అతను ఫోన్ చేసేలా చూడు. ప్లీజ్ ప్లీజ్.

ఒకవేళ నేను ఈ సంగతి ఆలోచించకపోతే ఫోన్ మోగుతుందేమో. అవును, కొన్నిసార్లు అలాగే ఔతుంది. పోనీ వేరే ఏదైనా విషయం గురించి ఆలోచిస్తే? ఐదైదు అంకెలు వదుల్తూ ఐదొందలు లెక్కపెట్టుకుంటా, నిదానంగా. లెక్క పూర్తయ్యేసరికి మోగొచ్చు. అన్ని అంకెలూ లెక్కపెడతా, ఏదీ వదలను. మూడొందలు లెక్కపెట్టేశాక మోగినా కూడా లెక్క ఆపను. ఐదొందలూ పూర్తయ్యేదాక ఫోన్…
పూర్తిగా »

ముఖాముఖి

ముఖాముఖి

మగవారికి నచ్చే మగువలు;
చెడుమాటలు వింటే మూసుకుంటారు చెవులు.

ఒకేవొత్తితో వెలుగుతుందివాళ్ల దీపం,
రాత్రయితే మాత్రం బయటికి రారు పాపం.
పూర్తిగా »