‘ నవీన్ కుమార్ ’ రచనలు

సందిగ్ధం

ఫిబ్రవరి 2018


మెత్తని మబ్బుల్లో చిక్కబడిన వాన
సుడులు తిరుగుతూనే ఉంది
దాపెట్టిన పరిమళాన్ని మోస్తూ
నిశ్శబ్దం
పరిసరమంతటా పరచుకుంటోంది
వీచేగాలికి రాలిపోక
పొద్దున పూచిన పూలగుత్తులు
అటూయిటూ ఊగుతున్నాయి
పూర్తిగా »