‘ నీరజ జవ్వాజి ’ రచనలు

మునక

22-ఫిబ్రవరి-2013


ఈత నేర్చుకుంటున్నారా?
నదుల్లోకి ప్రవేశించకండి
పురాతన జ్ఞాపకాలతో మురిగిపోయి
అలసిన నెత్తుటి యేరుల్లా
ప్రవహించడం తప్ప
సముద్రగమనం తెలియని
నదుల్లోకి ప్రవేశించకండి

వెళ్ళండి
సముద్రాలలో ఈదండి
నీలి మహాసముద్రాల్లో ఈదులాడండి
ఎదురయ్యే మొదటి అల మీ దేహమే
చిరంతనంగా వేధిస్తున్న చీడపురుగు
ఒక్కసారి దానిని దాటేస్తే
ఇక అంతా భద్రమే!
ఔను

ఆ తరువాత అంతా సురక్షితమే
అప్పుడు మునకైనా సుఖమే!

మూలం: కమలా దాస్
అనువాదం: డా.నీరజ జవ్వాజి

(Advice to fellow swimmers కవితకు స్వేచ్చానువాదం)
మాధవి కుట్టి కలం…
పూర్తిగా »