‘ బదర్ షకీల్ అస్సయ్యాబ్ ’ రచనలు

వర్షమా! వర్షమా!

ఉషోదయ వేళ నీ కళ్లు రెండు తాటిమళ్లు
చంద్రుణ్ణి సాగనంపుతున్న రెండు ముంగిళ్లు
నీకళ్లు నవ్వితే పల్లవిస్తాయి ద్రాక్షపందిళ్లు
కాంతులు నర్తిస్తాయి నదిలో చంద్రుళ్లలా
తొలిసంధ్య వేళ తెడ్డు కదిపినట్లు
అట్టడుగున తారకలు చిందులాడుతున్నట్లు
తాళవృక్షాలు వర్షం తాగడం నేను వింటున్నట్లు
ఇరాక్ పల్లెల మూల్గులూ
బహిష్కృతులు సింధు శాఖపై
పెనుగాలులతోఉరుములతో పోరాడుతూ చేసే
గానం ‘వర్షం,వర్షం’ నేను వింటున్నట్లు
ఇరాక్ లో క్షామం
పంటకోతవేళ బొంతకాకులకూ మిడతలకూ
ఆహారంగా వెదజల్లిన ధాన్యం
పొలాల్లో ధాన్యం గింజల్నీ ,రాళ్ళని పిండి చేస్తున్న మర చుట్టూ

పూర్తిగా »