‘ భైరవ్ ’ రచనలు

రహస్య లిపి

జనవరి 2017


రహస్య లిపి

చెబితే నువ్వు నమ్మవుకానీ, ఎంత వెతికాననుకున్నావు! పుస్తకాల షాపులలో, లైబ్రరీలలో- రాత్రిం బగల్లూ వెతుకుతూనే ఉన్నాను. ఎంత వెతికినా దొరకదే- అస్సలు దొరకదు. అసలు మా ఊల్లో నేను వెతకని చోటంటూ ఉండదు. ఎవరు ఏ పుస్తకం చదువుతున్నా, ఆ పుస్తకమే చదువుతున్నానని మనసులో ఒకటే అలజడి. ఎక్కడైనా ఆ పుస్తకం ధ్యాసనే. సందేహాస్పదంగా ఎవరు కనిపించినా సరే- సందేహం తీరే దాక వాళ్ళను అనుసరిస్తాను. నేను ఎక్కడికెళ్ళినా సరే ఆ పుస్తకం జాడకోసం అన్వేషిస్తూనే ఉంటాను. ఆ పుస్తకంకోసం నేను వెతికే ప్రక్రియలో ఎన్ని పుస్తకాలు తారసపడ్డాయో- కానీ మొట్టమొదటి సారి ఆ పుస్తకాన్ని చూసినప్పుడు నాలో కలిగిన ఉద్వేగం మరెన్నడూ కలగలేదు. కళ్ళు…
పూర్తిగా »