‘ మడిపల్లి రాజ్ కుమార్ ’ రచనలు

మహబూబ్ ఘాట్

మహబూబ్ ఘాట్

బస్సు కిటికీ అద్దంల
మా ఊరును పటం గట్టి చూపే ఘాటు

ఆడి దాంక
ఉరికురికి వొచ్చిన నల్ల జెర్రివోతు రోడ్డు
ఆడి కొచ్చుడాలిశెం … ఈడిగిల వడ్తది
అడీని పూరా తనే ఎత్తుకున్నంత ఫికర్ తో
వొంకలు పెట్టుకుంట ఎక్కుతది
డోంగ్రెగాం లనే షురూ దాని ఏశాలు

ఏమైతేంది ఆ గాట్ల మీద
ఎంత మెల్లంగ వోతే అంత సంబురం

మలుగుతున్న బస్సుల నించి చూస్తే
గాట్ల మీన్నించి పచ్చలు గుమ్మరిచ్చినట్లు
కుప్పలు కుప్పలుగ ఉండేది అడివి

ఇప్పుడంత ఎలితెలితి
ఉట్టి అడియాశ అని తెలిసినా
అవ్వల్ల ……
పూర్తిగా »