‘ మార్గె పియెర్సీ ’ రచనలు

అత్యాచారం

అత్యాచారం

అత్యాచారానికి గురి కావడానికీ
ఎత్తయిన మెట్ల మీదినుంచి తోసేయబడడానికీ
తేడా ఏమీ లేదు,
కాకపోతే ఈ గాయాలు లోపల కూడ నెత్తురు స్రవిస్తాయి.
అత్యాచారానికి గురి కావడానికీ
ట్రక్కు గుద్దిపోవడానికీ తేడా ఏమీ లేదు
కాకపోతే ఆతర్వాత అది బాగుండిందా అని మగవాళ్లు వెటకరిస్తారు
అత్యాచారానికి గురి కావడానికీ
కట్లపాము కాటుకూ తేడా ఏమీ లేదు
కాకపోతే నువు కురచ గౌను తొడుక్కుని ఉన్నావా అనీ
అసలు బైట ఒక్కదానివే ఎందుకున్నావనీ జనం అడుగుతారు.

అత్యాచారానికి గురి కావడానికీ
ప్రమాదంలో కారు అద్దం పగిలి బైటికి విసిరేయబడడానికీ
ఏమీ…
పూర్తిగా »