‘ యార్లగడ్డ రాఘవేంద్రరావు ’ రచనలు

అ, ఆ = ఆఁ !

అ, ఆ = ఆఁ !

వెళుతూ కొంత, వెళ్లకుండా కొంత
వెదజల్లుకుంటూపోవడం సులభమేనేమో
ఏరుకుంటూపోవడం ఎంత కష్టం

ముఖాలనడ్డుపెట్టుకుంటాం సరే
ఏకాంతాల్ని పగలగొట్టుకున్నప్పుడైనా

పూర్తిగా »