‘ రయీస్ ’ రచనలు

ముదస్సిర్… వీళ్ళేం మనుషులు?!

22-మార్చి-2013


ముదస్సిర్… వీళ్ళేం మనుషులు?!


ముదస్సిర్!
నీ తల్లి ఎంత రోదిస్తుందో
వెళ్లిపోయే ముందు ఒక్క సారయినా
ఆలోచించావా?

నీ తోడబుట్టినదెలా
బతుకుతుందో ఒక్క సారైనా ఆలోచించావా?

నీ తండ్రి నీ కోసం ఎంత ఆరాటపడతాడో
నీ మెరుపు మెడని ఇక కౌగిలించుకోలేనని
నీ తమ్ముడెంత సొమ్మసిల్లిపోతాడో
వెళ్లిపోయే ముందు ఒక్క సారయినా
ఆలోచించ లేదా నువ్వు?!

అసలైన నిజం చెప్పనా?
నీవెవరో నాకు తెలీదు
కానీ గుండె బాధతో మూలుగుతుంది
ఆఖరికి నిజం చెప్పనా నీకు
నీ కోసం చేస్తున్న న్యాయ పోరులో
నాకూ గొంతు కలపాలని వుందిపూర్తిగా »