‘ రాఘవ రెడ్డి ’ రచనలు

బహుశా నువ్వు కూడా…

నవంబర్ 2014


బహుశా నువ్వు కూడా…

ఒకోసారి పావురం గాయపడుతుంది
నెత్తురోడుతుంది
ఐనా గాయాన్నలా రెక్కలకింద కప్పిఉంచి
మాట మబ్బులకింద ఎగురుతూనే ఉంటుంది-
ఏ భావమూ లేని గాజు కళ్ళతో
దిగుల్ దిగులుగా ఊఁ కొడుతుంది
గొంతుదాటి రాబోయిన ఏవో శబ్దాలను
భయమ్ భయం గా పట్టి ఆపుతుంది-
గాయపడటం నేరమవుతుందేమోనని
నెత్తుటి చుక్కల్నీ నియంత్రించుకుంటుంది
ఎక్కడో ఒక మూలన ఏ చెట్టు మీదకో చేరి
గుబురుకొమ్మల నడుమ ముడుక్కుంటుంది-
బహుశా పావురం
ప్రేమ లో ఉంది కావచ్చు-

***

విలవిల్లాడుతున్న పక్షిని
కాస్త అర్ధం చేసుకోవూ
ప్రేమగా చేతుల్లోకి తీసుకోవూపూర్తిగా »