‘ రాజేష్ యాళ్ళ ’ రచనలు

అరచేతి చాటు సూర్యుడు

ఆగస్ట్ 2014


అరచేతి చాటు సూర్యుడు

“ఆ ఫైల్ పని పెండింగ్ ఉండిపోయిందన్నారు కదా. నేను ఖాళీగానే ఉన్నాను సార్. చేసెయ్యనా?!” దివాకర్ అడిగాడు.

నాకు అతని ప్రశ్న ఆనందం కలిగించడానికి బదులుగా చికాకు కలిగించింది. పైకి నా ముఖ కవళికల్లో మార్పు కలిగించకుండా, “థ్యాంక్స్ దివాకర్!” అంటూ పెండింగ్ ఫైల్ అతని చేతికి అందించాను.

అగ్నికి ఆజ్యం తోడవ్వడం అంటే ఏమిటో నాకు స్వయంగా ఈ మధ్యనే అనుభవం అవుతోంది.

నేను మా ఆఫీసులో గుమాస్తాగా చేరి ఏడేళ్ళు కావస్తోంది. అంతో ఇంతో బాగానే పని చేస్తాడన్న పేరు కూడా సంపాదించుకున్నాను. కానీ అందరిలాగే నాకు కూడా జూనియర్ ఆఫీసర్ కావాలనే కోరిక కూడా ప్రబలంగా ఉంది. రెండేళ్ళ సర్వీసు…
పూర్తిగా »