‘ రాధిక రిమ్మలపూడి ’ రచనలు

నీ జ్ఞాపకం

ప్రయాణంలో ఎక్కడ జారవిడుచుకున్నానో నీ జ్ఞాపకాన్ని

నాతో నువ్వు లేవన్నమాటే తెలియనంతగా
ఎలా…ఎలా?
నిన్నే మర్చిపోయేంతగా
ఏం జరిగిపోయిందీ జీవితంలో ?
నిన్ను అట్టడుగు పొరల్లోకి నెట్టేసేటన్ని
అనుభవాలు సంపాదించానా?

నీ జతలేని క్షణమే లేదుగా నా గతంలో!

సర్ధి చెప్పుకుంటున్నానులే మనసుకి
నా తప్పేం లేదు…
కాలం అన్నిటినీ మాయం చేస్తుంది
గాయాన్నైనా….జ్ఞాపకాన్నైనా!


పూర్తిగా »