‘ రెడ్డి రామకృష్ణ ’ రచనలు

పరామర్శ

సెప్టెంబర్ 2013


పరామర్శ

“ఏం బాబు బాగున్నావా?”

“ఎవరూ!… ఎం.ఎల్.ఎ.గారా!..”

“కులాసే గదా బాబూ!… మీనాన్న నాకు బాగా తెలుసు బాబూ .ఆయన అప్పట్లో నాకోసం చాలాసార్లు తిరిగాడు పాపం!.ఏం చెస్తాం..నేనైతే పదవిలోనే ఉన్నాను గాని ప్రభుత్వం మనది కాదుగదా!,అంచేత కొంచెం యిబ్బంది పడ్డాడు….”

” అంతా అయిపోయింది లెండి.తనమీద లేనిపోని ఆరోపన్లు వచ్చాయని,తనసర్వీసులో అపనిందపడాల్సివచ్చిందని బాధపడ్డారు , ఎవరో ఒక నాయకుడుట.. అతను చేసిన తప్పును తనమీదకు తోసేసాడని బాధపడి….ఆవిషయమై మీదగ్గరకు చాలాసార్లు తిరిగారు.ఏమి చేయలేక మనోవ్యాధితో చని పోయారు.”

“అదే బాబు చెప్పాను గదా!,నేనైతే పదవిలోనే ఉన్నాను గాని….”

“ప్రభుత్వం మనది కాదు అంటారు…”

“అంతేబాబు..అంతే..అంతే…”

“సరేలెండి,యింతకీ తమరు యిప్పుడెందుకొచ్చినట్టో!.. చెప్పలేదు.”

“అదేమిటి బాబు అలా అంటావు.…
పూర్తిగా »

రాజకీయం

రాజకీయం

మంత్రి గారి కేంప్ కార్యాలయం.జనం తొ రద్దీ గా ఉంది.అంతకు ముందు ఎవరినీ కలవడానికి యిష్ట పడని మంత్రి గారు ఈమధ్యన కనిపించిన ప్రతివారిని పలుకరిస్తున్నారు.భుజాన చెయి వేసి మాట్లాడుతున్నారు.

“మా మంత్రిగారు ప్రజల మనిషి. ప్రజానాయకుడుగా చరిత్రలో నిలిచిపోతారు”. అని అతని అనుచరులు ప్రచారం చేస్తుంటే

“అంతలేదు.. ఎలక్షన్లు దగ్గరకొస్తున్నాయి కదా!..అదీ సంగతి” అని ప్రత్యర్ధులు పెదవి విరుస్తున్నారు.

ఎవరు ఎలా అనుకున్నా మంత్రిగారు మాత్రం ఏ భేషజము లేకుండా అందరి తోనూ మంచిగా మాట్లాడుతున్నారన్నది మాత్రం నిజం.

***

“నమస్కారం సార్..నాపేరు బంగారం.అంబారం గ్రామ సర్పంచిని”.

“ఆ..ఆ..రావయ్య..రా..రా నువ్వు తెలియక పోవడమేమిటి!?చెప్పు..చెప్పు..ఏం పనిమీదొచ్చావ్”?

” సార్ ఈకుర్రాడు బాగా చదువు…
పూర్తిగా »

ఏక్..దో..తీన్..చార్ బందుకరో అత్యాచార్

అడవులు అంతరిస్తున్న కారణంగా
కౄరమృగాలేవో కొన్ని
మానవాకారంలో
మనమధ్యనే మసలుతూ ఉండి ఉండవచ్చు

శిధిలభవంతులు,ఊడలమర్రిలు
మిగలని కారణంగా
భూతాలో దెయ్యాలో నిజంగానే ఉండి
బట్టలు కట్టుకొని మనలోనే తిరుగాడుతూ ఉండవచ్చు
రాతి యుగానికి తాతయుగం నాటి
నరమాంస భక్షకుల డి.ఎన్.ఎ ను
ఏశిలాజం లోనో కనిపెట్టిన
శత్రుదేశపు శాస్త్రవేత్త ఎవడో తిరిగి వారిని సృస్టించి
రహస్యంగా మనమధ్య వదిలివుండవచ్చు
మనం తెలుసుకోలేకపోతున్నాము గాని
మనమధ్యలోనే అమానవులు ఎందరో ఉండి ఉండవచ్చు
బర్డ్ ఫ్లూ, స్వైన్ ఫ్లూ కన్నా ప్రమాదకర వ్యాధి
లవ్ ఫ్లూ

పూర్తిగా »