‘ లిపిజ్వలన ’ రచనలు

రూమీ –ప్రేమ

సెప్టెంబర్ 2013


ప్రేమ వ్యక్తీకరణలో హేతువు నిర్నిమిత్తం. ప్రేమికులు అయ్యేందుకు ప్రేమ నిజస్వరూపాన్ని చూపేందుకు ఒక్క ప్రేమకే సాధ్యం. మన ప్రవక్తల దారి ఒక సత్యం. జీవించాలని ఉందా, ప్రేమలో మరణించండి, సజీవంగా జీవించాలంటే ప్రేమలో మరణించండి.

మౌలానా జలాలుద్దీన్ రూమీ పేరే ప్రేమకు ప్రతి రూపం, ఒక అనంతంలోకి ఒక అజరామర నిరంతరానికి, ఒక పరవశ గమనం. ఒక గొప్ప ఆధ్యాత్మిక ప్రవక్త , ఒక మానవతా కవిత్వ మేధావి.
రూమీ కవిత్వాన్ని నిర్దేశించిన భావం ప్రేమ. నిరాకారనిరంతరుదిపై అవ్యాజమైన ప్రేమ. ఆలోచనపై అతని ప్రభావం, సాహిత్యం, ఒక సౌందర్య భావన, అనితర సాధ్యమయినవి.

అతని ప్రేమ కవితలు కొన్ని…

ఇదే ప్రేమంటే

ప్రతి క్షణం…
పూర్తిగా »