‘ వంశీకృష్ణ ’ రచనలు

సాయంకాలమయింది

08-ఫిబ్రవరి-2013


సాయంకాలమయింది
ఇంటి బెంగ మరీ మరీ వేధిస్తోంది
దుఖాగ్ని  హృదయంలో ఉండ లాగా చుట్టుకుని
ఉండుండి సలపరిస్తోంది

వెన్నెల నవ్వు వినకుండానే
వేకువ పువ్వు చూడకుండానే
వెళ్లి పోవాలనుంది

ఏ  అమ్మ తన ప్రాణాన్ని  ఫణంగా పెడితే
ఈ లోకం లోకి వచ్చానో
ఏ తనూ లతిక తన శరీరా ణ్యం  లో
నన్ను కస్తూరీ మృగం  చేసిందో

ఏ సెలయేటి గలగలలు
ఏ  విరితేటి  పరిమళ ఝరులు
ఏ పసిపాప తప్పటడుగుల నాట్య విన్యాసాలు
ఏ ప్రియురాలి లేత కనుదోయి సాంద్ర ప్రకంపనలు
నన్నొక అనుభవం గా…
పూర్తిగా »

ఈ తరం కథల్లో ఆర్ద్రత తగ్గింది

ఈ తరం కథల్లో ఆర్ద్రత తగ్గింది

పెద్ది భొట్ల సుబ్బ  రామయ్య……

ఈ  పేరు వినగానే దిగులు మేఘపు  చాటు గుబులు జాబిలీ గుండెలను పిండి వేస్తుంది. మనసు కరుణ రసప్లావితమై  కరిగి నీరయ్  పారిపోతుంది ఒక దుఖపు తెర  మనసు మీద అలా పర్చుకుంటుంది. రవ్వంత జాలి, గోరంత సానుభూతి కొండంత కరుణ జమిలి గా ఒక దాని మీద మరొకటి ఆవరించుకొని ఏ  భావోద్వేగానికీ  అందని దృశ్యం ఏదో మనో యవనిక మీద అల  లాగా తారాడుతుంది. మనం మనంగా ఉండలేము. మన లోపల సున్నితమైన  కరుణ అనే సూత్రం ఒకటి హృదయాన్నీ బుద్దినీ ఏకం  చేస్తుంది. కరుణ ఆయన కధాత్మ . కేంద్ర ప్రభుత్వ సాహిత్య అకాడమి ఈ సంవత్సరం…
పూర్తిగా »