‘ వల్లరి ’ రచనలు

నిజమే చెబుతున్నా..!

జనవరి 2013


ఎంత వద్దనుకున్నా
ఏంతో కొంత నిశ్శబ్దం
వెంటాడుతూనే ఉంది..
మౌనం తప్ప
మాట్లాడే భాషలేవి లేనపుడు…
ఆత్మ కాక
ఆత్మీయత స్పృశించనపుడు..
వేకువేలేని
చీకటి మూగినపుడు..
గమ్యం లేని
దారుల్లో సాగినపుడు..
కానరాని
మానవతకోసం తపించినపుడు..
ఒక్క పలకరింపుకోసం
పరితాపం..
ఒక్క పరిష్వంగం కోసం
ఆరాటం..
జనారణ్యపు జడత్వంలో
జాడలేని మనిషి కోసం..
జవాబులేని ప్రశ్నగా
నివురుగప్పి నిలుచున్నా..
నిర్లిప్త.. స్థాణువులా…!


పూర్తిగా »