‘ వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు ’ రచనలు

ఆంటోనియో అకస్మాత్తుగా పరిచయమయ్యావు నాకు

…and yet my poems issue from a tranquil fountain
-Antonio Machado (Portrait)

 

ఆంటోనియో అకస్మాత్తుగా పరిచయమయ్యావు నాకు, కాని
నీకు పరిచయమే, నా విశాలబాల్యప్రపంచపు వేసవిరాత్రుల
వెన్నెలవాన, ఆ సోమరి అపరాహ్ణాలు, వసంతవనాల శ్యామ
నికుంజాల్లో సంధ్యవేళ పొడుగ్గా పెరిగే ఊదారంగు నీడలు.

ఎన్నో దారుల్లో తొంగిచూసావు, తిరిగావు, ఐనా పెరట్లో
నిండుగా పండిన నిమ్మచెట్టునీడనే ఒక పాతభ్రాంతిదగ్గర
ఆగిపోయావు. మిన్ను విరిగి మీదపడ్డా ప్రాచీన విశ్వాసులు
దేవుణ్ణి వదలనట్టు నీ స్మృతుల్ని వదులుకోలేకపోయావు

విందురోజు కూడా తొందరపడడం తెలియని బీదజనం మధ్య
పుట్టిపెరిగావు,పసితనపు స్వప్నాలనుంచి వృద్ధప్రపంచపు

పూర్తిగా »

చినవీరభద్రుని కవిత

You bring the lips, and I will bring the heart.. -Amir Khusrau (In the Bazar of Love)

చార్మీనార్ ఒక సౌధం, ఒక స్మారకం అనుకున్నానిన్నాళ్ళూ, ఆ సాయంత్రం తెలిసింది,
దానిచుట్టూ కొన్నివేల తేనెటీగలొక తేనెపట్టు అల్లుకుంటున్నాయి,
ఘాటైనతీపిగాలి, అక్కడ మనుషులకదలికల్లోంచే మకరందం ప్రసరిస్తుంది,
అక్కడ ఊరికినే అటూఇటూ తిరిగినా చాలు, నీ చొక్కామీద తేనెమరకలు

అక్కడ చెరకుగానుగ ఆడుతున్నట్టు,బెల్లం వండుతున్నట్టొక వెలుతురు
ఒక్కసారిగా జీవితం జీవించదగ్గదిగా అనిపిస్తుంది,నిన్ను తోసుకుంటూ
ముందుకుతోసుకుపోతున్న మనుషులు నీకళ్ళ కేదో అంజనం పూసేస్తారు
అప్పుడక్కడ ఆకాశంలో కూడా కొత్తగా ఒక బజారు తెరిచినట్టుంటుంది

కొన్ని వేల…
పూర్తిగా »