‘ వి. శాంతి ప్రబోధ ’ రచనలు

రాఘవరెడ్డి కవిత్వం

రాఘవరెడ్డి కవిత్వం

పాఠం చెబుతున్నాను

ఇప్పుడేం … పదేళ్ల నుంచీ చెబుతూనే ఉన్నాను
నిజమే … కాస్త ఎర్రగానే చెబుతున్నాను
విద్యార్థి ఇంజనీరో డాక్టరో ఇంకేదో అవ్వాలంటాడు
కానీ మొదట అతను మనిషి కావాలి గదా -
మరి ఎర్రగా కాక ఇంకెలా చెప్పను …
జీవితం గురించి కాక దేనిగురించి చెప్పను …
దారుల గురించి చెప్పొద్దూ …
ఏ దారి ఎక్కడికెళ్తుందో తెలపొద్దూ …
ఎవరు ఏ దారిని ఎందుకు వేశారో అవగతమైతేనే గదా
తను వెళ్లాల్సిన దారిని వెదికి పట్టుకోగలడు –
నీ కోసం…
పూర్తిగా »

మా నాయనమ్మ

సెప్టెంబర్ 2013


మా నాయనమ్మ

“నాయనమ్మ కలలోకి వచ్చిందే” పేపర్లోని వార్తలతో పాటు అమ్మ ఇచ్చిన కాఫీ ఆస్వాదిస్తోన్న సంధ్యతో చెప్పింది వింధ్య.

వావ్ .. నాయనమ్మ .. ఏమందేమిటి ” చూస్తున్న పేపర్ పక్కన పడేసి ఉత్సుకతతో సంధ్య

“సాధనమ్మ పాట పాడిందా.. ” తల్లి మొహంలోకి , పిన్ని మొహం లోకి పరీక్షగా చూస్తూ సాధన.

“సాధనమ్మ పాటా .. అదేంటి ?” ఆశ్చర్యంగా రామ్ .

“ఆ సాధనమ్మ పాటే .. మా తాతి నాపై కట్టిన పాట” గొప్పగా చెప్పింది సాధన

“ఏంటీ తాతమ్మగారు పాటలు కట్టేవారా .. ?” మరింత ఆశ్చర్యంతో రామ్.

“ఆ.. అవును .. మా తాతీ అంటే ఏమనుకున్నావ్ ”…
పూర్తిగా »