‘ శతఘ్ని ’ రచనలు

నాకవేమీ పట్టవుగా ….!!

05-ఏప్రిల్-2013


నొప్పి తెలియని గాయాల బాధని ఓర్చుకుంటూ
తీరం లేని దూరాలకి
తాపీగా నడుచుకుంటూ వెళ్ళే నాకు,

ముప్పూటలా
అవసరం లేని ఆకలి వేస్తుంది..
అనవసరమనిపించే దాహమూ వేస్తుంది ..
అర్హతలేని ఖర్చులతో
అన్ని అవసరాలనూ తీర్చుకుంటూ…

దిశ లేని ప్రయాణాన్నలా
కొనసాగిస్తూ ….
అలుపురాని చోట
అప్పుడప్పుడూ ఆగుతుంటాను ..

చేయని ప్రయత్నంలోని
నా చేవని చూసి పొంగిపోతూ
సాదించని గెలుపులని లెక్కిస్తూ
సాటిలేరు నాకెవ్వరూ అనే
సర్వోన్నతమైన ” భ్రమ ” ని బలపరుస్తూ

ఇసుకరేణువునై
సాగరాన్ని పూడ్చేద్దామనే సంకల్పంతో
అయాచితంగా వచ్చిపడేపూర్తిగా »