‘ శివారెడ్డి ’ రచనలు

కవి గొంతు విందామని

జూలై 2014


కవి గొంతు విందామని

పొద్దున్నే
ఒక కవి గొంతు వినటం ఎంత బాగుంటుంది
చిలక సరస్సు పలకరించినట్టు
రాత్రంతా షాపులకు కాపలా కాసిన
కాపలాదారులు నలుగురు చలిమంట వేసుకున్నట్టు
ఏ టీ షాపు నుంచో
కొత్త టీ పొడి మరుగుతున్న వాసన
ముకు పుటాలకు తగిలినట్టు
నిమ్మ చెట్టు కొమ్మ మీద
చిన్న పిట్ట రెక్క విదిలించినట్టు
పుణికి పుణికి లోకాన్ని చూస్తున్నట్టు
పొద్దున్నే కవి గొంతు వినటం ఎంత బాగుంటుంది
రాత్రంతా వెంటాడిన కలేదో
కమ్మని గొంతుగా మారి పలకరించినట్టు
ఒరిస్సా, ఆంద్ర సరిహద్దుల్లో
రహస్య…
పూర్తిగా »

రెంటిని ఒకటిగా చేసే …

22-ఫిబ్రవరి-2013


రెంటిని ఒకటిగా చేసే …

అంచెలంచలు గా నిద్ర పోవడం
అనేక ప్రసంగాలు విన్నట్టు మేలుకోవడం
రెప్ప చాటు నుండి
ఎవరో తొంగి చూస్తున్నట్టు ఉలిక్కి పడడం
విడదీయ రాని దృశ్యాన్ని
రక్తాలోడుతుంటే రెండుగ చీల్చటం
ఎప్పుడూ ఒక నిందితుడెవడో
మన వెనకే నడుస్తున్నట్టు అన్పించడం
పరివర్తన లేని జీవితాన్ని
ప్రాయోపవేశాల మధ్య బిగించటం
మనల్ని రక్షించే
మనకి గురిచూడడం నేర్పించే
ధనుర్విద్యాపారంగతుడి కోసం వెతకటం
చలనం లో కూడా
నిశ్చలనంగా ఉండటం ఎలాగో తెలియకపోవటం
మరణిస్తూ కూడా
జీవించటం ఎలాగో నేర్వకపోవటం
యేమీ లేని దాన్నుంచిపూర్తిగా »